Grupperejser til Spanien med masser af indhold

Facebook circle black small
r

travel smart

VENGA TRAVEL ORG instagram-icon

ON-LINE TEST

linkedin_grey-111d2c020ed540b162c118860b5d3d94 r r r

Nemt og  helt uforpligtende

BESTILLERS ØVRIGE ANSVAR 

Bestiller skal omhyggeligt kontrollere de papirer, mails og dokumenter som fremsendes fra Venga Travel. Efter indbetaling af restbetaling eller ved samlet betaling har bestiller ikke krav på nogen form for kompensation i tilfælde af fejl i fremsendte dokumenter.

 

VENGA TRAVELS ANSVAR 

Venga Travel Danmark ApS - CVR 34 89 85 10 er ansvarlig for at de, i fakturaen, indgåede aftaler overholdes.

 

Ved opståede fejl og mangler skal bestilleren straks underrette Venga Travel eller dennes repræsentant på destinationen, således at Venga Travel får mulighed for at afhjælpe problemet indenfor rimelig tid.

 

Såfremt manglen afhjælpes indenfor rimelig tid har bestiller/den studerende ikke krav på erstatning.

 

På 21. dag fra 1. arbejdsdag på praktikstedet forfalder alle forpligtelser fra Venga Travels side og den studerende kan ikke stille yderligere fordringer.

 

Såfremt en mangel først meddeles Venga Travel efter den studerendes hjemkomst, er retten til at gøre indsigelse og på nogen anden måde fremføre krav mod Venga Travel fortabt. Krav om erstatning fordrer altid skriftlig dokumentation for at bestiller/den studerende har gjort opmærksom på en fejl eller mangel overfor Venga Travel eller dennes repræsentant på destinationen, indenfor praktikopholdets første 21 dage.

 

Venga Travel kan ikke gøres ansvarlig for forhold der skyldes: 1. Den studerendes eller skolens egne forhold 2. Uvedkommende tredjemand 3. Udefra kommende omstændigheder, som Venga Travel og/eller personer som Venga Travel er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne forudse ved bestillingen. 4. Force majeure eller force majeure lignende forhold.

 

ÆNDREDE REJSETIDER OG FORSINKELSE    

I tilfælde af forsinkelse og/eller ændret ankomst eller afrejse påhviler det den studerende selv, at give besked til Venga Travel pr. telefon eller SMS på det anførte kontaktnummer. Sker dette ikke kan Venga Travel aflyse eventuelle transportydelser i forbindelse med ankomst og afrejse uden yderligere varsel. Den studerende  må i det tilfælde selv bekoste transport og der gives ikke kompensation i det tilfælde at den studerende mister sin flyrejse.

 

ANSVARSBEGRÆNSNINGER 

Venga Travels er ikke ansvarlig for person- og tingskade under den studerendes ophold og praktikforløb samt i forbindelse med den studerendes rejse til og fra destinationen.

 

BAGAGE OG PERSONLIGE EFFEKTER 

Det er den studerendes eget ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, bortkommet eller beskadiget bagage og personlige effekter under både transport og under hele opholdet. Desuden påhviler det den studerende selv at sikre sin egen bagage i forbindelse med bus- og togskift eller hvor bagagen er udleveret til den studerende selv i forbindelse med mellemlanding med fly, biltransport og lign.

 

GLEMTE EFFEKTER

Venga Travel og dennes underleverandører påtager sig intet ansvar for glemte sager og effekter, som den studerende har efterladt under opholdet. Ved eventuel eftersendelse opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 200,- + porto.

Praktikbestemmelser

Del:

Gældende praktikbestemmelser:

GÆLDENDE PERIODE

Nedenstående praktikbestemmelser er gældende for ydelser der er fremsendt som tilbud eller bestilt og faktureret efter 01.01.2015.

 

BESTILLING AF TILBUD

Et praktikophold bestilles ved at den studerende/eller dennes skole pr. mail eller telefon beder om tilbud fra Venga Travel. Bestilling af tilbud er gratis og uforpligtende for den bestillende part.

 

Venga Travel tilbyder udelukkende praktikophold i samlet pakke, som det fremgår af hjemmeside, brochuremateriale og tilbud. Enkeltydelser og dele af samlede pakker tilbydes ikke.

 

SØGNING PRAKTIKPLADS

Alle Venga Travels praktikpakker indeholder et opstartgebyr på min. 695 kr. Ved betaling af dette gebyr igangsætter Venga Travel søgning af praktikplads til bestiller. Opstartgebyret refunderes udelukkende såfremt Venga Travel ikke har skaffet den aftalte praktikplads senest 30 dage før planlagt praktikstart.

 

BESTILLING 

Ved indbetaling af opstartgebyr forpligter bestiller sig til fuld betaling af praktikpakken på de fastsatte frister. Alle undtagelser herfra findes i afsnittet om afbestilling.

 

BEKRÆFTET PRAKTIKOPHOLD 

Så snart Venga Travel har fundet den aftalte praktikplads til bestiller og denne har godkendt praktikpladsen, er Venga Travel forpligtet til at levere de på fakturaen anførte ydelser.

 

RESTBETALING

Såfremt praktikpakken ikke er fuldt betalt i forbindelse med bestillingen skal den samlede restbetaling være Venga Travel i hænde senest 30 dage før ankomst.

Ved bestilling senere end 30 dage før ankomst skal opholdet betales samlet.

 

PRISÆNDRINGER 

Et bekræftet praktikophold kan aldrig være genstand for prisændringer.

 

Venga Travel er, ud over i tilfælde af bekræftede ophold, berettiget til at ændre priser og indhold efter behov. Gældende priser og pakker findes på www.vengatravel.com

 

AFBESTILLING 

Der gælder følgende for afbestilling af praktikpakker.

Opstartgebyr refunderes udelukkende såfremt Venga Travel ikke kan tilbyde den aftalte praktikplads senest 30 dage før planlagt praktikstart. Restbetaling refunderes ikke, såfremt praktikpladsen er godkendt af den studerende eller af dennes skole.

 

PRAKTIKOPHOLDETS GENNEMFØRELSE

Den studerende skal nøje følge alle anvisninger der gives fra Venga Travel og praktikstedet.

 

Alvorlig afvigelse fra dette berettiger Venga Travel og/eller praktikstedet til opsigelse af praktikopholdet uden yderligere varsel.

 

I dette tilfælde er den studerende ikke berettiget til nogen form for kompensation.

 

Den studerende kan kun skifte praktiksted under opholdet efter skriftlig aftale med Venga Travel. Ændret praktiksted kan tilbydes af Venga Travel efter vurdering i samråd med den studerende og dennes uddannelsesinstitution.

 

FORSIKRING 

Det påhviler den studerende selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket i forhold til: Ansvar, lægebehandling, tandlæge, sygehusophold, hjemtransport og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og alle andre former for akut og subakut assistance. Vi anbefaler desuden at den studerende har og medbringer blåt  sygesikringsbevis. Rejseforsikring fra Gouda kan købes gennem Venga Travel.

 

PAS, VISUM, VACCINATION SAMT ØVRIGE DOKUMENTER 

Den studerende sørger selv for alle nødvendige pas, visa og vaccinationer. Det skal særligt bemærkes, at studerende fra nogen lande skal have både transit- og opholdsvisa til Spanien. Venga Travel forbeholder sig ret til at udelukke studerende, som ikke har de fornødne dokumenter, fra gennemførelse af praktikopholdet.

 

 

kokkeskole 1